Vranje: U toku pripreme za izradu nacrta odluke o budžetu za 2023. godinu

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Odeljenje za budžet i finansije grada Vranja izradilo je uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu.

Uputstvo sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametere na osnovu kojih se izrađuje predlog finansijskog plana za 2023. godinu i naredne dve fiskalne godine.

Direktni korisnici budžeta su odgovorni da uputstvo sa odgovarajućim obrascima dostave indirektnim korisnicima budžeta u svojoj nadležnosti.

Predlog finansijskog plana za budžetsku i naredne dve godine treba dostaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na gradskom sajtu www.vranje.org.rs, u delu "Budžet 2023." i u "Odeljenju za budžet i finansije".

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora i overen pečatom.

Predlog mora sadržati pisano obrazloženje za svaku vrstu rashoda sa navedenom pravnom osnovom i izvorom finansiranja, kao i ciljeve i indikatore za svaku programsku aktivnost i projekat.

U skladu sa budžetskim kalendarom, rok za dostavu predloga finansijskih planova je 1. septembar 2022. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za budžet i finansije,  na telefon 017/402309 ili mejl analitikabudzeta@vranje.org.rs.

Takođe, svi korisnici budžetskih sredstava budžeta grada Vranja u obavezi su da izveštaj o učinku programa ostvarenih u toku prvih šest meseci tekuće godine dostave na obracu koji se nalazi na sajtu grada, Odeljenju za budžet i finansije, do 1. septembra 2022, zajedno sa predlogom finansijskog plana za 2023. godinu.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi iznet