ponedeljak, 25 novembar 2019 22:30

Direktorka Poreske uprave u Vranju Slađana Stojanović vratila pa suspendovala Slađana Tomića-na potezu je Siniša Mali

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(95 glasova)

Slađan Tomić je uprkos raznoraznim oblicima mobinga od strane direktorke Poreske uprave u Vranju, Slađane Stojanović i danas zaposlen u Poreskoj, ali ne odlazi na posao jer je 6. novembra suspendovan.  Portal Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS), je celokupnu Tomićevu priču objavio 1. oktobra ove godine.

http://www.ktjs.rs/teme/transparentnost/78-upravni-sud-vratio-tomica-na-posao-dok-se-direktorka-poreske-uprave-oglusuje-o-zakon-i-nastavlja-mobing-nad-tomicem

Vest da je Tomić  4. novembra vraćen na posao a tri dana kasnije suspendovan od strane direktorke Slađane Stojanović, može predstavljati primer mobingovanja nad čovekom koji nije posustao već je koristio i koristi sve zakonske mere kako bi sačuvao ugled i nastavio da živi i radi kao čovek koji nije prekršilo zakon, već se našao u ruke osoba kojima smeta.

Nakon uručenog rešenja o vraćanju na posao Tomić je uvideo nepravilnosti o raspoređivanju na random mestu:

“Uložio sam žalbu  koju je  Žalbena komisija Vlade RS je usvojila  u delu vraćanja na rad, i to „počev od 25. septembra 2009. godine“ čime je samo potvrđeno ono što je zakonom propisano, a negirano „shvatanje“ zakona kako od strane Slađane Stojanović, tako i radnika Centrale Poreske uprave iz ljudskih resursa. Oni su ovakvo rešenje doneli da bi samo pokušali da opravdaju izdavanje zabrana mog prisustva na radu, pozivanja policije, privođenje i davanje izjava u MUP-u”, kaže Tomić

 Nakon saznanja da je rešenje  izmenjeno, 4. novembra 2019. godine radnici obezbeđenja su Tomiću preneli nalog direktorke Slađane Stojanović da može da se upiše u evidenciju prisutnih na radu kao i da uđe u prostorije Poreske uprave, pošto je vraćen na rad i to u kancelariju broj 8:

Tamo me je sačekao  radni sto bez kompjutera i bez ikakvih radnih zaduženja. Tako je bilo sve do 6. novembra. Za to vreme Slađana Stojanović mi se ni jednom nije obratila, niti izdala bilo kakav radni zadatak, nije mi stvorila uslove za rad nita pak objasnila situaciju. Očigledno je da je bila upućena u dalji tok događaja pa je sa nestpljenjem očekivala da mi se uruči  rešenje o privremenom udaljenju sa rada. To se i desilo trećeg dana po povratku na posao, 6. novembra 2019. godine kada su mi radnici pisarnice uručili kovertu sa rešenjem kojim se privremeno udaljujem sa rada do okončanja krivičnog postupka koji se protiv mene vodi kod Osnovnog suda u Vranju K br. 367/2018 zbog navodnog izvršenja krivičnog dela- nesavestan rad u službi. Želim da napomenem da je ovaj krivični postupak upravo iniciran od strane Slađane Stojanović, najpre kod Višeg a zatim i kod Osnovnog tužilaštva da se optužni predlog pokrene po svaku cenu, da bi se u ovom trenutku to iskoristilo protiv mene. Krivični postuapak je u toku, a od strane veštaka je izvršeno veštačenje i sačinjeno mišljenje po kome u postupcima nema izvršenja nikakvog krivičnog dela (navodno su vršena prenjižavanja iako je to pravo zastarelo i navodno se u predemtima postupalo bez podnetih zahteva poreskih obveznika. Veštačenjem je utvrđeno da su preknjižavanja vršena u skladu sa zakonom, a da su od strane poreskih obeznika za svaki predmet postojali podneti zahtevi)“, objašnjava naš sagovornik.

U rešenju je navedeno da po opisu poslova radnog mesta na kome je Tomić  raspoređen, treba da  sprovodi radnje kontrole nad radom obveznika i drugih poreskih službenika, što je po oceni donosioca rešenja dovoljan razlog da je njegovo prisustvo na poslu štetno po  Poresku upravu. U opisu poslova nigde ne stoji da, kako je to navedeno u ovom rešenju, Slađan Tomić sprovodi radnje kontrole nad radom obveznika i drugih poreskih službenika.

 

 

 

 

 

Slađan Tomić je po sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi od juna 2019. godine raspoređen na mesto-studijsko-analitički poslovi.

Opis poslova: Obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga filijale koji obuhvataju praćenje, razmatranje i procenjivanje efekata zakona i zakonskih izmena, izrađuje instrukcije, interne analize, informacije i izveštaje. Prati materijalne propise i sudsku praksu, tumačenja i stavove organa uprave i pravosudnih organa kao I mišljenja I uputstva odgovarajućih službi u okviru Poreske uprave.  Obavlja i druge poslove po nalogu direktora filijale.“

 Tomić je Centrali Poreske uprave podneo zahtev za izuzeće iz ovog upravnog postupka direktora Poreske uprave, donosioca ovog rešenja, zbog kako kaže očigledne pristrasnosti, tendencioznosti i neobjektivnosti: 

„Kako nisam znao ko odlučuje o izuzeću direktora Poreske uprave, u zahtevu sam tražio i informciju o tome, kako bih dopunio zahtev u roku. Iz Centrale Poreke uprave dobio sam obaveštenje da je moj zahtev već prosleđen ministru finansija na odlučivanje, ne ostavljajući mi zakonsku mogućnost da dopunim podneti zahtev za izuzeće. Nakon dobijanja ovog obaveštenja, ipak sam sačinio dopunu zahteva, u kojoj sam obrazložio sve razloge ministru finansija, zbog kojih se traži izuzeće direktora Poreske uprave i prosledio ga ministru Siniši Malom“, objašnjava Tomić.

Na rešenje o udaljenju sa posla Tomić je Žalbenoj komisiji Vlade RS, preko Poreske urave, u zakonskom roku od 5 dana uložio žalbu, u kojoj je naveo sve razloge za poništenje navedenog rešenja:

„Sva ova dešavanja i ponašanja Slađane Stojanović su isključivo iz bojazni za sopstveno radno mesto – direktorke, jer sve radnje koje ona direktno preduzima ali i koja se na njenu urgenciju i insistiranje donose u Centrali Poreske uprave su suprotna zakonu i imaju za cilj da mene udalje iz Poreske uprave, verovatno se bojeći za sopstveno radno mesto. Sva ovakva nezakonita rešenja su poništavana ili od strane Žalbene komisije Vlade, a češće od strane Upravnog suda, koji u svakoj svojoj presudi navodi da je izvršena pogrešna priimena zakona na štetu tužioca“, nastavlja priču Tomić.

Tomić kaže da se Slađana Stojanović  ovako ponaša i prema drugim radnicima koji joj nisu po volji. Raspoređuje ih na niža radna mesta, podnosi im disciplinke mere, preti krivičnim prijvama, pa ima dosta radnika koji jedini spas vide uodlasku na bolovanje. I ovog trenutka je veliki broj radnika odsutan sa posla:

„Kolege na poslu uglavnom ne komentarišu ovakvo njeno ponašanje, plašeći se odmazde. Čak su i na poslu izbegavali da razgovaraju sa mnom. I kada nekog od kolega sretnem na ulici, on se okrene oko sebe da ga neko ne posmatra pa se tada pozdravi i progovori koju reč. I sam mi je priznao da se boji gneva direktorke ukoliko sazna da je sa mnom razgovarao, pa makar to bilo i o nečemu što nema veze sa poslom i dešavanjima na poslu“ reči su Slađana Tomića.

Kada su se stekli zakonski uslovi Tomić je podneo tužbu Osnovnom sudu u Vranju za naknadu materijalne štete na ime zarada za period od februara 2017. do septembra 2019. godine sa pripadajućom kamatom. O konkretnim troškovima postupka ne može da se izjasni, ali pretpostavlja da će biti jako visoki, s obzirom da se radi o dugom vremenskom periodu i da će se naplatiti od Poreske uprve, odnosno iz Budžeta RS.

Sve ove činjenice i navode Tomić potkrepljuje dokumentacijom koju nam je dao na uvid. Glavna i odgovorna urednica KTJS-a, Ivana Stošić, obratila se elektronskom poštom direktorki Poreske uprave, Dragani Marković sa desetak pitanja vezanih za slučaj Slađana Tomića. Marković, međutim nije odgovirila u planiranom roku.

 

 

Pitanja predočena Dragani Marković, direktorki Poreske uprave Srbije:

1.Koji je Vaš komentar na to što je Upravni sud poništio Vaše rešenje iz 2015. godine kojim je Slađan Tomić trajno premešten sa radnog mesta- direktor na radno mesto- koordinator i na to što je zbog ovako nezakonito donetog rešenja Osnovni sud u Vranju doneo provstepenu presudu kojom je Poreska uprava obavezna da plati materijalne troškove na ime razlike zarade Tomić Slađanu u uznosu od 94.962,60 sa pripadajućom kamatom i troškov postupka od 56.397,00 dinara?

 

2. Kako komentarišete to što je Poreska uprava u 2016. godini prinudno platila iznos od 68.013,00 dinara na ime agažovanja Javnog izvršitelja iz Vranja u postupku izvršenja Rešenja o privremenoj meri za Tomić Slađana, po kome  direktorka Poreske Uprave u Vranju Slađana Stojanović nije postupila?

 

3.Koji je Vaš stav o tome što je Upravni sud poništio rešenje iz 2016. godine Disciplinske komisije koju ste Vi formirali, a koja je Tomić Slađanu nezakonito izrekla disciplinsku meru- prestanak radnog odnosa. Kako je ovaj postupak obustavljen, Tomić Slađan je Osnovnom sudu u Vranju doneo tužbu protiv Poreske uprave za nakandu materijalne štete: neisplaćenih zarada za period februar 207. do septebar 2019. godine, u iznosu od najmanje 2,600.000,00 dinara?

 

4. Poreska uprava Srbije je na ime troškova angažovanja branioca od strane Tomić Slađana do sada platila iznos od 82.500,00 dinara. Kako to komentarišete?

 

5.Slađan Tomić Vam je kao uzbunjivač u 2015. godini prijavio kršenje zakona od strane direktorke Poreske uprave Filijale u Vranju Slađane Stojanović, a vi ste odmah nakon tog otkrili njegov identitet, dozvolili njegovo preraspoređivanje u Ekspozituru Vladičin Han i na drugim poslovima u Filijali Vranje, protiv njega pokretali disciplinske postupke i izricali disciplinske mere, pa i prestanak radnog odnosa, za koji se ispostavilo da je u potpunosti nezakonit. Kako ovo komentarišete?

 

6.Slađan Tomić kao uzbunjivač u 2016. godini  je prijavljivao da u Poreskoj upravi u Vranju nezakonito radi Ivana Đorić, što je potvrđeno i od strane Upravnog inspektorata koji je naložio da se tako nezakonito zasnovan radni odnos raskine?

 

7.Koji je Vaš komentar što ste od Slađana Tomića, u postupku ocenjivanja za 2014. godinu, rešenje drugostepenog organa sakrivali skoro godinu dana, iako je rok za donošenje rešenja po zakonu 30 dana, a onda po nalogu Upravnog inspektorata, napokon februara 2017. godine doneli rešenje i oglasili ga konačnim u upravnom postupku, a Slađana Tomića uputili na podnošenje tužbe pred Upravnim sudom. Tek je Upravni sud 2019. godine doneo rešenje kojim je konstatovao da je sa Vaše strane pogrešno data pouka o pravom leku?

 

8.Koji je Vaš komentar na to da su pred Višim sudom u Vranju u toku dva parnična postupka koje je pokrenuo Slađan Tomić protiv Poreske uprave kao uzbunjivač i protiv Poreske uprave zbog zlostavljanja na radu od strane Stojanović Slađane?

 

9.Kakav je Vaš komentar na Nalog direktorke Poreske uprave Filijale u Vranju datom Obezbeđenju da Tomić Slađanu ne sme da se dozvole ulazak i boravak u radnim prostoriijama Poreske uprave u Vranju, iako su zakonom bili ispunjeni svi ulovi za njegovo Tomić Slađana na rad 25. septembra 2019. godine, što je potvrđeno i od strane Žalbene komisije Vlade RS?

 

10.Koji je Vaš komentar što ste u rešenju o privremenom udaljenju sa rada Tomić Slađana, kao jedan od razloga udaljenja sa rada, naveli da postojanje štetnog interesa po državni organ proizilazi iz činjenice da Tomić Slađan, po opisu poslova radnog mesta na kojem je raspoređen, sprovodi neposredni službeni kontakt i sprovodi radnje kontrole nad radom obveznika i drugih poreskih službenika, tako da isti prema prirodi svog posla utiče na odlučivanje o pravima i obavezama poreskih obveznika koji su u saznanju da se protiv njega sprovodi krivični postupak za krivično delo učinjeno na radu. Sama činjenica da neko ko je kontrolisan zna, ili može znati, da o njegovom pravu i obavezi utiče, ili može uticati, osoba protiv koje je pokrenut krivični postupak, sa sumnjom da je isti već nesavesno koristio svoja ovlašćenja, dovoljan razlog na osnovu kojeg se zaključuje da je prisustvo imenovanog do okončanja krivičnog postupka štetno po interes Poreske uprave.

 

 

S obzirom da je Slađan Tomić privremeno udaljen sa posla, uglavnom je kući sa sinom, i čeka odluku ministra finansija Siniše Malog, po njevom zahtevu za izuzeće direktorke Poreske uprave u postupku njehovog udaljenja sa posla. Istovremeno čeka i odluku Žalbene komisije Vlade Srbije na žalbu koju je izjavio na ređenje o suspenziji.  

Pročitano 3163 puta