utorak, 01 oktobar 2019 22:56

Upravni sud vratio Tomića na posao dok se direktorka Poreske uprave oglušuje o zakon i nastavlja mobing nad Tomićem

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(55 glasova)


Već duže vreme pažnju javnosti u Vranju zaokuplja slučaj  Slađana Tomića nekadašnjeg direktora Poreske uprave-Filijale u Vranju, koji je nakon dvo i po godišnje borbe za pravdom, a nakon uručenog otkaznog rešenja, presudom Upravnog suda-Odeljenja u Nišu od 28. marta ove godine, trebalo da se vrati na mesto direktora vranjske Poreske uprave. Umesto toga, Tomić za portal Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS), iznosi niz neprijatnosti koje doživljava od direktorke Slađane Stojanović (SNS), koja mu je i uručila otkaz:

Rešenje Disciplinske komisije Poreske uprave od 26. avgusta 2019. godine postalo je pravosnažno i konačno u upravnom postupku,  tako da sam se 25. septembra 2019. godine, sa advokatom javio u Poresku upravu -Filijale u Vranju, s obzirom da je obustavljen disciplinski postupak kojim mi je bila izrečena  mera prestanka radnog odnosa.  Direktorka Slađana Stojanović, mi je međutim rekla da ona o tome nije obaveštena a onda je konsultovala “nekoga” iz Centralie Poreske uprave, koji me je  obavestilo da treba da podnesem zahtev za vraćanje na posao o čemu će  Poreska uprava tek odlučivati”, objašnjava Tomić.

Kako kaže, toj osobi je objasnio da je rešenje Disciplinske komisije konačno i pravosnažno.  Iz Centrale Poreske uprave telefonom mu je rečeno da će se tek po njegovom pisanom zahtevu, odlučivati o njegovoj sudbini! Savetovano mu je da se za dalje korake konsultuje sa advokatom.  Slađan Tomić je od tog lica zatražio pismeno obaveštenje o svemu što mu je rečeno, ali do danas nije dobio nikakva pisana upustva. Nakon toga, prema rečima Tomića  aktuelna direktorka Slađana Stojanović nastavlja sa kršenjem zakona i demostriranjem moći.

Slađana Stojanović je nakon toga zabranila da se 25.septembra 2019. godine evidentiram da sam bio na poslu, ali sam se uprkos svemu upisao u knjigu prisutnih radnika. Dan kasnije sam se na vreme javio  u Poresku upravu u Vranju radi obavljanja poslova i radnih zadataka, u skladu sa Ustavom i Zakonom o radu. Stojanović  je dozvolila da se evidentra moj dolazak na posao i lično me je raspredila u jednoj od kancelarija. Nakon samo  nekoliko sati me je obavestila da ja u stvari nisam radnik Poreske uprave i da moram da napustim prostorije zgrade”, kaže Tomić i dodaje da je od Stojanovićeve zatražio da mu u pisanoj formi dostavi zašto to radi.

Stojanović je taj zahtev odbila, ali je pozvala obezbeđenje da Tomića udalji iz prostorija ustanove:

“S obzirom da nisam hteo da postupim po njihovom nalogu, jer sam im prezentovao da to nije u skladu sa zakonom, Slađana Stojanović je pozvala interventnu policiju kako bi me udaljili iz prostorija Poreske uprave. Nakon što sam prezentovao svu zakonsku dokumentaciju, radnici MUP-a su o tome obavestili Osnovno javno tužilaštvo u Vranju gde su dobili obaveštenje da nema razloga za postupanje policije niti tužilaštva i policijaci su napustili Poresku upravu. Na kraju radnog vremena Slađana Stojanović je “evidenciju” o prisutnosti na radu povukla u svoju kancelariju, i na taj način mi onemogućila da se upišem  na kraju radnog vremena, govoreći kako je nisam radnik Poreske uprave, i insistirajući kod obezbeđenja da me zbog uznemiravanja udalje iz zgrade”, priča Tomić.

Niko od radnika obezbeđenja nije reagovao, ali je Stojanović još jednom pozvala interventnu policiju, zbog navodnog uznemiravanja.  To veče je Tomić proveo u Policijskoj upravi gde je izjavio da nikavog uznemiravanja nije bilo. Agonija je međutim, nastavljena i u petak 27. septembra ove godine:

“Oko 9 sati su mi radnici obezbeđenja pokazali nalog direktorke gde piše da mora da me udalje iz prostorija Poreske uprave. To sam odmah prijavio Policijskoj upravi u Vranju, ali su me tamo obavestili da se obratim inspekciji rada, jer im je tako rečeno  u Osnovnom javnom tužilaštvu.  Informisao sam ih da je o pravu na rad i radnim odnosima u državnim organima nadležna Upravna  insepekcija, a ne insepkcija rada”, nastavlja priču za KTJS, Tomić i dodaje da je upravnog inspektora u Nišu prethodnog dana obavestio o svemu, ali je isti bio na terenu, pa će po njegovoj predstavci postupiti tek kada se vrati.

U policijskoj stanici su Slađanu Tomiću, savetovali da se vrati na posao. Istog dana Tomićevom advokatu je uručeno rešenje Poreske uprave iz Beograda kojim se vraća na posao i raspređuje u Filijalu C Vranje na radno mesto -studijsko-analitički poslovi.

Ovim postupcima Slađana Stojanović je nad Slađanom Tomićem  u periodu od 25. do 27. septembra 2019. godine  prekršila kako Ustav Republike Srbije,  tako i pozitivne zakonske propise iz oblasti radnih odnosa.

Kako je sve počelo

Slađan Tomić (52) diplomirani ekonomista iz Vranja, bio je najpe zaposlen u „Jumku“, potom u „Koštani“, zatim u Finansijskoj policiji, Odseka u Vranju, na poslovima inspektora i rukovodioca grupe, a 2003. godine u Odseku Poreske policije, na poslovima otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Početkom 2009. godine je od strane direktora Poreske uprave u Centrali, raspoređen na radno mesto direktora Filijale Poreske uprave u Vranju, gde je te poslove obavljao do 20. marta 2015. godine kada je trajno premešten sa tog na radno mesto koordinatora u Filijali u Vranju.

 Razlog  je, kako smatra Tomić, da se na mesto direktora imenuje kadar SNS,  Slađana Stojanović. Tomić je na ovo rešenje najpre izjavio žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, a kako je  žalba odbijena, podneo je i tužbu Upravnom sudu u Beogradu, sve u skladu sa zakonom. Upravni sud  je doneo  Presudu broj II-3 U. 8912/15 od 05. maja 2017. godine kojim uvažava njegovu tužbu, poništva rešenje Žalbene komisije Vlade RS I predmet vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje. U obrazloženju ove Presude sud navodi da je povređen zakon na štetu tužioca, a tuženi organ je dužan da donese novo i na zakonu zasnovno rešenje.  Nakon toga Žalbena komisije Vlade RS usvaja  žalbu Slađana Tomića i predmet vraća nadležnom organu na ponovni postupak. Tada Ministarstvo finansija, Poreska uprava Beograd dana 11.07.2017. godine donosi rešenje kojim obustavlja postupak trajnog premeštanja, jer mu je u medjuvremenu, dana 07.decembra 2016. godine  izrečena disciplinska mera prestanak radnog odnosa koja je izvršena dana 14. februara 2017. godine po pravosnažnosti navdenog rešenja.

 “ Želim da dodam da na osnovu ove Presude upravnog suda i rešenja kojim se obustavlja postupak, na snazi ostaje da važi rešenje Ministarstva finansija, Poreske uprave od 27. maja 2013. godine kojim sam raspoređen na radno mesto direktora Filiijale Poreske uprave u Vranju”, kaže za KTJS, Slađan Tomić.

Tomić je na osnovu navedenih dokumenata u Osnovnom sudu u Vranju pokrenuo spor radi naknade razlike zarade koja mu je pripadala za radno mesto direktora, a Osnovni sud je doneo prvosepenu presudu, uvažavajući tužbeni zahtev i nalažući Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi da mu nadoknadi materijalnu štetu u iznosu od 94.962,60 dinara sa zakonskom zateznom kamatom do konačne isplate, kao i troškove u iznosu od 56.397,00 dinara.

 Govoreći o disciplinskom postupku Tomić ne krije gnev, jer je kako kaže ceo postupak isceniran od strane Slađane Stojanović, direktorke Poreske uprave u Vranju kao i lica koja su je iz Ministarstva finansija, Poreske uprave u Centrali, podržavali:

     “Stojanović je podnela predlog za pokretanje discipliinskog postupka  4. maja 2016. godine u kome je navedeno da sam izvršio povredu dužnosti iz radnog odnosa neprijavljivanje interesa kojii državni službenik ili s njim povezano lice može imati u vezi sa odlukom državnog organa u čiijem donošenju učestvuje na taj način što sačinjava spiskove za isplatu naknade prevoza za zaposlene radnike Filijale Poreske uprave Vranje, na kome sam se i ja našao, a nisam za sebe tražio izuzeće. Meni ni danas nije jasan ovaj navod i konstatacija u disciplinskom posupku i šta se pod tim mislilo, ali je ishod postupka već unapred bio poznat. Sam disciplinski postupak je pokrenut zato što je i moja smena u martu 2015. godine bila nezakonita, a to su znali i oni koji su o tome odlučivali, kako bi preduhitrili Upravni sud koji je poništio ove nezakonite radnje. Brže-bolje je pokrenut disciplinski postupak i na kraju,  07.decembra 2016. godine mi je izrečena disciplinska mera – prestanak radnog odnosa. Još jedna jako važna činjenica u svim ovim radnjama je i ta da je nakon moje smene sa mesta direktora, i sama Slađana Stojanović postupala  identično kao i ja-sačinjavala je spiskove za isplatu naknade prevoza za zaposlene radnike Filijale Poreske uprave Vranje na kojima se i ona nalazila, a niije za sebe tražila izuzeće, ali se to nije smatralo nikakvim disciplinskiim prekršajem niti je protiv nje pokrenut bilo kakav postupak iako sam sve vreme ukazivao Disciplinskoj komisiji  koja na to nije reagovala”, pojašnjava Tomić.

 

Zakon o zaštiti uzbunjivača 

"U skladu sa Zaknom o zaštiti uzbunjivača, nadležnom Višem sudu podneo sam najpre predlog za privremenu meru a onda početkom 2016. godine i tužbu za zaštitu od uzbunjivanja, jer je od strane diretorke Slađane Stojanović, nakon što sam direktoru u Centrali prijavio nezakonite radnje koje je ona preduzimala, a iz Centrale je odmah otkriven moj identitet, suprotno zakonu, dobio nalog da najpre radim u Vladičinom Hanu nekoliko meseci, a onda i na poslovima  inspektora kancelarijske kontrole u Vranju, pri čemu me je bukvalno izbacila iz kancelarije u kojoj sam radio i premestila u drugu, neuslovnu kancelariju za rad. Sud je  26.05.2016. usvojio privremenu meru i zabrnio vršenje raspoređivanja i premeštnja tužioca na drugo radno mesto, a samim tim i  da otkloni posledice prouzrokovane štetnom radnjom - vraćanje u kancelariju sve do okončanja postupka. Ova privremena mera jos uvek važi i  na snazi je, s obzirom da postupak jos nije okončan kod Višeg suda u Vranju i traje od 2015. godine, uglavnom zato što Slađana Stojanović odbija da pristupi sudu i da svoje izjašnjenje. A onda je krenulo sa pokretanjem i vođenjem disciplinskog postupka zbog uzbunjivanja, iako je Zakonom o zaštiti uzbunjivača striktno zabranjeno da se pokreću i vode disciplinski postupci i izriču disciplinske mere, a takođe i da se prekida rani odnos. Sve ovo nije poštovano od Porekse uprave i svesno se radilo protiv zakona. Takođe sam u Višem sudu u Vranju podneo tužbu zbog zlostavljanja na radu (mobing) od strane Slađane Stojanović, gde sam  naveo sve radnje koja je ona preduzimala protiv mene a koje predstavljaju zlostavljanje na radu. I ovaj postupak je u toku, a od strane veštaka medicinske struke je izveštačeno u oba predmeta da je bilo zlostavljanja na radu u dužem vremenskom periodu i da isto traje i dalje, odsnosno da su protiv mene preduzimane štetne radnje, vezano za uzbunjivanje”, reči su Slađana Tomića.

 

    U samom toku disciplinskog postupka Tomić je zatražio izuzeće predsednika Disciplinske komisije, koje je o tom zahtevu  rekao da on sam odlučuje, i istog dana ga odbio  nastavljajući da vodi disciplinski postupak i izrekne disciplinsku meru prestanka radnog odnosa. Ispostavilo se da je taj formalni propust u radu Disciplinske komisije bio  dovoljan da Upravni sud donese Presudu broj II-6 U.11070/17 od 28.03.2019. godine, ne upuštajući se dalje u suštinu samog postupka, iako su sve nezakonite radnje bile navedene u  tužbi koju je Tomić podneo ovom sudu  22 februara 2017. godine:

 “U ovom mom slučaju se potvrdilo pravilo da je pravda spora ali dostižna. Čak sam morao da Upravnom sudu podnesem i prigovor za suđenje u razumnom roku, koji je uvažen kao i postupak koji je nakon više od dve godine od podnošenja tužbe ubrzan i doneta navedna Presuda”, reči su Slađana Tomića.

     Ovo je za Tomića predstavljalo veliku pobedu:

     “Bilo je očigledno  od samog početka da su se pojedinci , (direktorka Slađana Stojanović) “nameračili” na mene  da su čak javno izjavljivali kako neće da se smire dok Slađana ne isteraju iz Poreske uprave, jer je to je bio jedini način da Stojanović ostane na tom radnom mestu. Sa druge strane to je značilo i kraj finansijske agonije, jer sam od 14. februara 2017. godine bio prijavljen u NZS kao nezapolseno lice, bez bilo kakvih novčanih primanja, a nisam imao ni pravo na naknadu kod ove službe, zbog izrečene disciplinske mere”. objašnjava Tomić.

   

Svi ovi iskonstruisani događaji pojednica iz SNS-a odrazili su se i na privatan život Slađana Tomića:

  “Ovaj postupak mi je rasturio i porodicu. U tom trenutku sam bio samohrani roditelj dva maloletna sina, pa sam najpre iz finansijskih ali i iz zdravstvenih razloga bio prinudjen da starateljstvo nad decom prepustiim bivšoj supruzi koja je jedno dete odvela u Nemačku, jer ona tamo boravi, ali stariji sin nije ni mogao ni hteo da ide u Nemačku. Nisam čak ni uspeo da mu omogućim da nastavi školovanje jer je u tom trenutku trebalo da upise fakultet, koji ja jednostavno nisam mogao da finansiram”, priča Tomić.

 

  Na osnovu navedenih dokumenata, Tomić je u Osnovnom sudu u Vranju pokrenuo spor radi naknade razlike zarade koja mu je pripadala za radno mesto direktora.  Osnovni sud je doneo prvostepenu presudu, uvažavajući tužbeni zahtev i nalažući Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi da mu nadoknadi materijalnu štetu u iznosu od 94.962,60 dinara sa zakonskom zateznom kamatom do konačne isplate, kao i troškove u uznosu od 56.397,00 dinara.

  Nastavak agonije

  Taman kada je Tomić pomislio da je agoniji došao kraj,  shvatio je da se ona nastavlja:

“ Na osnovu Presude, Žalbena komisija je usvojila moju žalbu i poništila rešenje Disciplinske komisije Poreske uprave kojim mi je bila izrečena mera prestanka radnog odnosa i naložila postupanje  u skladu sa zakonom i Presudom Upravnog suda. Međutim, ista ta Disciplinska komisija, umesto da najpre vodi računa po službenoj dužnosti o zastarelosti vođenja disciplinskog postupka (koji je po zakonu zastareo mesecima unazad, dana 27. oktobra 2018. godine) i obustavi postupak, odnosno da postupi po nalogu suda i Žalbene komisije Vlade,  donosi se Rešenje od 30. maja 2019. godine kojim se ne poštuje ništa od prethodno navedenog, već mi izriče disciplinsku meru - prestanak radnog odnosa”. kaže Tomić.

  Morao je sve iz početka

      “Na ovo rešenje sam morao da izjavim žalbu i  istaknem prigovor o zastarelosti,    koju je Žalbena komisija Vlade usvojila i naložila Discilinskoj komisiji da u postupku u svemu postupi po zakonu i presudi Upravnog suda. Čak sam slučaj prijavio  Upravnom inspektoratu, koji je nadležan za upravne postupke u državnim organima. Tom prilikom se Disciplinska komisija Poreske uprave na zahtev upravnog inspektora izjasnila da ona nije dužna da se pridržava Presude Upravnog suda jer nije tuženi organ(!), želeći da kažu da mogu da rade šta im se prohte“, pojašnjava Tomić.

Disciplinska komisija donosi rešenje kojim obustavlja disciplinski postupak zbog nastupanja zastarelosti. I ovo rešenje doneli su nakon isteka zakonskog roka od 30 dana pa je Slađan Tomić i zbog toga izjavio žalbu Žalbenoj komisiji Vlade, koja je žalbu odbila rešenjem, koje je, preko Poreske uprave u Centrali, uručena Tomićevom advokatu dana 24. septembra 2019. godine. Samim danom uručenja rešenja drugotpenog organa, smatra se da je prvostepeno rešenje pravosnažno I konačno u upravnom postupku. Tomić je dakle po zakonu imao pravo da se odmah nakon toga vrati na posao.

Slađan Tomić do objavljivanja ovog teksta nije vraćen na posao iaoko svi zakoni kažu suprotno. On će biti raspoređen i tu nema govora, samo je pitanje dana. U nadi da ćemo čuti i drugu stranu priče, ako ona uopšte postoji, kontaktirali smo direktorku Slađanu Stojanović, koja je ljubazno odgovorila da o slučaju Slađana Tomića ne sme ništa da kaže. Dobili smo broj telefona Biroa za informisanje Poreske uprave u Beogradu, koji neprekidno pokazuje zauzeće.

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.

Pročitano 3043 puta